Општина Књажевац


Назив услуге

Издавање извода из матичне књиге рођених (МКР)

Орган задужен за спровођење

ОПШТИНСКА УПРАВА КЊАЖЕВАЦ
Одељење за општу управу и заједничке послове

Опис

Матичне књиге су јавне исправе о личним стањима грађана у које се уписују чињенице о рођењу, браку и смрти и друге чињенице предвиђене законом, као и промене у вези са овим чињеницама. Стога се о личним стањима грађана воде матична књига рођених, матична књига венчаних и матична књига умрлих.

Где и како

Захтев за издавање извода из матичне књиге рођених (на домаћем и међународном обрасцу) подноси заинтересовано лице надлежном органу управе по месту вођења матичне књиге у којој је извршен упис чињенице рођења. Уз захтев прилажем доказ о уплаћеној Републичкој административној такси од 410,00 динара на домаћем обрасцу, и доказ о уплаћеној Накнади за услуге Општинске  управе од 173,00 динара на домаћем обрасцу.

Правна подлога

Закон о матичним књигама ("Службени гласник РС" број 20/2009. од 19.03.2009. године)
Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига ("Службени гласник РС" број 108/2009. од 25.12.2009. године)

Оригинални обрасциОпштина Књажевац

-

Милоша Обилића 1

00000000

-

еАнкете