Општина Књажевац


Назив услуге

Захтев за добијање информације о локацији

Орган задужен за спровођење

ОПШТИНСКА УПРАВА КЊАЖЕВАЦ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

Опис

Информација о локацији садржи податке о могућностима и ограничењима градње на катастарској парцели, на основу планског документа.

Где и како

Информацију о лацији издаје орган надлежан за издавање локацијске дозволе у року од 8 (осам) дана од дана подношења захтева уз накнаду стварних трошкова издавања те информације.
Уз захтев за издавање информације о локацији подноси се копија плана катастарске парцеле.

НАПОМЕНА: Информација о локацији издаје се обавезно за изградњу помоћних објеката, гаража и трафо станица 10/04 KV или 20/04 KV.

Правна подлога

Закон о планирању и изградњни ("Службени лист РС" број 72/2009. од 31.08.2009. године)Општина Књажевац

-

Милоша Обилића 1

00000000

-

еАнкете