Град Смедерево

У Граду се обављају послови од непосредног интереса за грађане утврђени Уставом и законом, послови који су Граду поверени из оквира права и дужности Републике, као и други послови утврђени Статутом.


Назив услуге

Захтев за промену имена/презимена

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА СМЕДЕРЕВО
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

ГРАЂАНСКА СТАЊА

Опис

Захтев за промену имена/презимена подноси лице (лично) које жели да изврши промену имена/презимена. 

Где и како

Захтев за промену имена/презимена подноси се шефу Одсека за матичне послове  (информације на број 026/672-724026/672-724, локал 1624, контакт особа Анђелка Бајчић) који решавајући по захтеву доноси решење у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева, односно 60 дана ако се спроводи посебан испитни поступак.

Уз захтев подноси се:
-  извод из матичне књиге рођених (МКР);
-  извод из матичне књиге венчаних (МКВ) - само за венчане;
-  уверење о држављанству;
-  уверење да није под истрагом (Општински суд);
-  фотокопију личне карте;
-  доказ о уплаћеној Републичкој и Градској административној такси.

Правна подлога

Закон о општем управном поступку ("Службени гласник СРЈ" број 33/97 и 31/2001)
Закон о матичним књигама ("Службени гласник РС" број 20/09)
Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига ("Службени гласник РС" број 108/09)Град Смедерево

http://www.smederevo.org.rs/

Омладинска 1

+381 (0) 26 672 724

+381 (0)26 4621 969

еАнкете