Uprava za javne nabavke

Uprava za javne nabavke je posebna organizacija koja obavlja stručne poslove u oblasti javnih nabavki, obezbeđuje uslove za ekonomičnu, efikasnu i transparentnu upotrebu javnih finansijskih sredstava za javne nabavke i podsticanje konkurentnosti i ravnopravnosti ponuđača u postupcima javnih nabavki. Uprava za javne nabavke obavlja poslove koji se odnose na: 1) učešće u pripremi propisa u oblasti javnih nabavki; 2) pružanje savetodavne pomoći naručiocima i ponuđačima; 3) praćenje postupaka javne nabavke; 4) podnošenje zahteva za zaštitu prava u slučaju povrede javnog interesa; 5) obaveštavanje organa nadležnog za poslove revizije javnih sredstava, budžetske inspekcije i drugih organa nadležnih za pokretanje prekršajnog postupka o nepravilnostima u sprovođenju postupaka javnih nabavki i dostavljanju izveštaja o javnim nabavkama koje utvrdi prilikom obavljanja poslova za koje je nadležna; 6) izdavanje sertifikata službenicima za javne nabavke, kao i vođenje registra službenika za javne nabavke kojima su izdati sertifikati; 7) objavljivanje i distribuciju odgovarajuće stručne literature; 8) pripremanje modela odluka i drugih akata koje naručilac donosi u postupcima javne nabavke; 9) prikupljanje informacija o javnim nabavkama u drugim državama; 10) prikupljanje statističkih i drugih podataka o sprovedenim postupcima, zaključenim ugovorima o javnim nabavkama i o efikasnosti sistema javnih nabavki u celini; 11) formiranje i održavanje Portala javnih nabavki radi unapređenja opšte informisanosti naručilaca i ponuđača; 12) saradnju sa stranim institucijama i stručnjacima iz oblasti javnih nabavki; 13) saradnju sa drugim državnim organima i organizacijama, organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, kao i organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave; 14) druge poslove u skladu sa zakonom.

Procedure i postupci za pokretanje javnih nabavki


Naziv usluge

Procedure i koraci za pokretanje postupka javne nabavke

Organ zadužen za sprovođenje

Uprava za javne nabavke

Opis

Javna nabavka je pribavljanje dobara i usluga ili ustupanje izvođenja radova od strane državnog organa, organizacije, ustanove ili drugih pravnih lica koji se, u smislu ovog zakona, smatraju naručiocima, na način i pod uslovima propisanim ovim zakonom.

Gde i kako

Oglasi o javnim nabavkama objavljuju se u „Službenom glasniku Republike Srbije" , a ako je vrednost javne nabavke za dobra, usluge ili radove iznad limita utvrđenog Zakonom o budžetu Republike Srbije za nabavke male vrednosti, oglasi se objavljuju na Portalu javnih nabavki.
Ukoliko vrednost nabavke prelazi 150.000.000 dinara za dobra i usluge, odnosno 300.000.000 dinara za radove, oglasi o javnim nabavkama objavljuju se i na jeziku koji se uobičajeno koristi u međunarodnoj trgovini.

Pokretanje postupka

Naručilac pokreće postupak javne nabavke donošenjem odluke o pokretanju postupka u pisanom obliku koja sadrži:

1. redni broj javne nabavke za tekuću godinu
2. predmet javne nabavke i vrstu postupka javne nabavke
3. procenjenu vrednost javne nabavke
4. podatke o odluci o odobravanju javne nabavke investicionog značaja
5. okvirne datume u kojima će se sprovoditi pojedinačne faze postupka javne nabavke i
6. podatke o aproprijaciji u budžetu, odnosno finansijskom planu za plaćanje

U slučaju primene restriktivnog, odnosno pregovaračkog postupka, odluka sadrži i razloge za primenu tog postupka. Istovremeno sa donošenjem odluke o pokretanju postupka javne nabavke, naručilac donosi i akt o obrazovanju komisije za javnu nabavku u skladu sa propisanim kriterijumima za obrazovanje komisija. Naručilac je dužan da pripremi konkursnu dokumentaciju tako da ponuđači na osnovu nje mogu da pripreme ispravnu ponudu.

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija sadrži:
1. poziv za podnošenje ponude
2. uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
3. obrazac ponude
4. obrazac za ocenu ispunjenosti uslova iz člana 44. ovog zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova
5. model ugovora (osim u pregovaračkom postupku i u slučaju nabavke kredita kao finansijske usluge kada konkursna dokumentacija sadrži kreditni zahtev naručioca na osnovu kojeg ponuđač dostavlja svoj model ugovora)
6. vrstu, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količinu i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl. (osim u slučaju nabavke kredita kao finansijske usluge)
7. tehničku dokumentaciju i planove, odnosno dokumentaciju o kreditnoj sposobnosti naručioca u slučaju javne nabavke finansijske usluge kredita
8. obrazac strukture cene, sa uputstvom kako da se popuni

Konkursna dokumentacija za prvu fazu restriktivnog postupka i za kvalifikacioni postupak, sadrži:
1. poziv za podnošenje prijave
2. uputstvo podnosiocima prijava kako da sačine prijavu
3. obrazac prijave
4. obrazac za priznavanje kvalifikacije i uputstvo kako se dokazuje kvalifikacija podnosilaca prijava

Naručilac će od dana objavljivanja javnog poziva omogućiti zainteresovanim licima neposredan uvid u konkursnu dokumentaciju, preuzimanje konkursne dokumentacije ili će u roku od dva dana od dana prijema zahteva za dostavljanje konkursne dokumentacije, konkursnu dokumentaciju dostaviti poštom, telefaksom ili putem elektronske pošte.

Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i dokazivanje ispunjenosti uslova

Naručilac u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji objavljuje uslove koje ponuđač mora da ispuni da bi mogao da učestvuje u postupku javne nabavke. Pravo na učešće u postupku ima ponuđač ako:

1. je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar
2. je osnovan i za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke
3. mu u roku od dve godine pre objavljivanja javnog poziva  nije izrečena pravnosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti koja je predmet javne nabavke
4. je izmirio dospele poreze i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji
5. ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom
6. raspolaže neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom
7. raspolaže dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom

Ispunjenost uslova iz člana ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza uz ponudu:

1. izvoda iz registra nadležnog organa
2. osnivačkog akta ponuđača
3. potvrde nadležnog organa kojom dokazuje da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti
4. potvrde nadležnog poreskog organa ili potvrde nadležnog organa da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije
5. važeće dozvole za obavljanje odgovarajuće delatnosti, izdate od strane nadležnog organa

Ponuda u postupku javne nabavke, rok za podnošenje ponuda i računanje rokova

Ponuđač ponudu podnosi neposredno, putem pošte ili u elektronskom obl��ku.
Rok važenja ponude obavezno se navodi u ponudi i ne može biti kraći od 60 dana od dana otvaranja ponuda.

Naručilac je dužan da u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji odredi rok u kojem bi trebalo podneti ponude.
Rok za podnošenje ponuda određen u javnom pozivu mora biti isti kao i rok za podnošenje ponuda određen u konkursnoj dokumentaciji.

Rokovi za podnošenje ponuda računaju se od dana kada je javni poziv za javnu nabavku objavljen u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno od dana kada je poziv za podnošenje ponuda poslat ponuđačima.

Korisni linkovi

Uprava za javne nabavke

Pravna podloga

Zakon o javnim nabavkamaKomentari

Uprava za javne nabavke

http://www.ujn.gov.rs

Nemanjina 22-26

+381 11 / 288-87-12

+381 11 / 289-34-69

eAnkete