Град Смедерево

У Граду се обављају послови од непосредног интереса за грађане утврђени Уставом и законом, послови који су Граду поверени из оквира права и дужности Републике, као и други послови утврђени Статутом.


Назив услуге

Захтев за исправку података у матичним књигама

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА СМЕДЕРЕВО
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

ГРАЂАНСКА СТАЊА

Опис

Исправка у матичним књигама врши се због грешке која настане приликом новог уписа, допуне уписа новом чињеницом и сл.

Где и како

Исправку података у матичним књигама после закљученог уписа, матичар може извршити само на основу решења надлежног органа по месту вођења матичне књиге у којој треба да се изврши исправка. Захтев за исправку подноси се шефу Одсека за матичне послове  (информације на телефон 026/672-724, локал 1624, особа за контакт Анђелка Бајчић) који решавајући по захтеву доноси решење у року од 30 дана од дана уредно поднетог захтева, односно 60 дана ако се спроводи посебан управни поступак. 

Исправке у матичним књигама могу се вршити по службеној дужности или на захтев странке, односно лица које за то има непосредан и на закону заснован правни интерес.

НАПОМЕНА: Странка подноси исправу у којој је уочена грешка, као и исправу на основу које грешку треба исправити.

Корисни линкови

Закон о општем управном поступку ("Службени гласник СРЈ" број 33/97 и 31/01)
Закон о матичним књигама ("Службени гласник РС" број 20/09)
Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига ("Службени гласник РС" број 108/09)Град Смедерево

http://www.smederevo.org.rs/

Омладинска 1

+381 (0) 26 672 724

+381 (0)26 4621 969

еАнкете