Privredni sud u Požarevcu

Privredni sudovi sude u prvom stepenu sledeće vrste sporova: 1. sporove između domaćih i stranih privrednih društava, preduzeća, zadruga i preduzetnika i njihovih asocijacija (privredni subjekti), sporove koji nastanu između privrednih subjekata i drugih pravnih lica u obavljanju delatnosti privrednih subjekata, pa i kad je u navedenim sporovima jedna od stranaka fizičko lice ako je sa strankom u odnosu materijalnog suparničarstva; 2. sporove o autorskim i srodnim pravima i zaštiti i upotrebi pronalazaka, modela, uzoraka, žigova i oznaka geografskog porekla kad nastanu između subjekata iz tačke 1. ovog stava; sporove povodom izvršenja i obezbeđenja iz nadležnosti privrednih sudova, a u sporovima povodom odluka izabranih sudova samo kad su donete u sporovima iz tačke 1. ovog stava; 3. sporove koji proizlaze iz primene Zakona o privrednim društvima ili primene drugih propisa o organizaciji i statusu privrednih subjekata, kao i u sporove o primeni propisa o privatizaciji; 4. sporove o stranim ulaganjima; o brodovima i vazduhoplovima, plovidbi na moru i unutrašnjim vodama i sporovima u kojima se primenjuju plovidbeno i vazduhoplovno pravo, izuzev sporova o prevozu putnika; o zaštiti firme; povodom upisa u sudski registar; povodom stečaja i likvidacije; 5. u prvom stepenu vodi postupak za upis u sudski registar pravnih lica i drugih subjekata ako za to nije nadležan drugi organ; vodi postupak stečaja i reorganizacije; određuje i sprovodi izvršenje na osnovu verodostojnih isprava kada se odnose na lica iz tačke 1. stava 1. ovog člana, određuje i sprovodi izvršenje i obezbeđenje odluka privrednih sudova, a odluka izabranih sudova samo kad su donete u sporovima iz tačke 1. stava 1. ovog člana; odlučuje o priznanju i izvršenju stranih sudskih i arbitražnih odluka donetih u sporovima iz tačke 1. stava 1. ovog člana; određuje i sprovodi izvršenje i obezbeđenje na brodovima i vazduhoplovima; vodi vanparnične postupke koji proizlaze iz primene Zakona o privrednim društvima; 6. u prvom stepenu odlučuje o privrednim prestupima i s tim u vezi o prestanku zaštitne mere ili pravne posledice osude Privredni sud u Požarevcu nadležan je za teritoriju dva grada i 9 opština i to: Gradove - Požarevac i Smederevo; Opštine - Smederevska Palanka, Velika Plana, Žabari, Petrovac, Žagubica, Kučevo, Golubac, Veliko Gradište i Malo Crniće

Uverenje da fizičko lice nije osuđivano za privredne prestupe
Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim sertifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.

Naziv usluge

Izdavanje uverenja da fizičko lice (kao odgovorno lice u pravnom licu) nije osuđivano za privredne prestupe

Organ zadužen za sprovođenje

Privredni sud u Požarevcu

Nadzorni organ

Ministarstvo pravde i državne uprave
Privredni apelacioni sud

Opis

U okviru svoje nadležnosti, Privredni sud u Požarevcu, po zahtevu stranke, izdaje razna uverenja, potvrde, prepise rešenja i obavlja druge poslove u okviru Vanparničnog odeljenja i Odeljenja za privredne prestupe. Predmeti po ovim određenim zahtevima stranaka se vode posebno i upisuju u posebne upisnike: Pk. sl.

Gde i kako

Primerak zahteva za izdavanje uverenja iz ove evidencije može se podići u kancelariji broj 7, svakog radnog dana od 8-13 časova, a isti se podnosi popunjen sa potpisom ovlašćenog lica i predaje u kancelariji broj 7 u prizemlju zgrade Suda, kao i elektronskim putem.

Jednim zahtevom, stranka može tražiti više primeraka uverenja za isto fizičko lice (odnosno odgovorno lice u pravnom licu), u kom slučaju se izdaje naznačen broj primeraka uverenja po istom zahtevu. U suprotnom, Sud izdaje samo jedan primerak uverenja po jednom zahtevu.

Prilikom prijema zahteva, radnik Suda će obavestiti stranku o danu, i po pravilu, o času kada može preuzeti traženo uverenje. Postupak izdavanja uverenja je sledeći: uverenja predata u vremenu do 13 časova biće urađena i izdata istog dana, dok uverenja predata nakon 13 časova, biće urađena i izdata sledećeg dana, a za uverenja čiji su zahtevi upućeni elektronskim putem, ista će biti urađena i dostavljena stranci na način koji ista to naznači. Stranka po plaćanju sudske takse, može preuzeti primerke uverenja u kancelariji broj 7, koja se nalazi u prizemlju zgrade Suda.

Sudska taksa za izdavanje jednog primerka uverenja iznosi 290,00 dinara, a za svaki naredni primerak po istom zahtevu 95,00 dinara. Takse se uplaćuju na tekući račun Privrednog suda u Požarevcu, broj 840-29705845-82, sa pozivom na broj 97-68-41041, i naznačenjem svrhe plaćanja.

Uverenja iz ove evidencije se najčešće izdaju radi učešća na tenderu, licitaciji i u drugim zakonom propisanim slučajevima.

Adresa Privrednog suda u Požarevcu
Jovana Šerbanovića br. 4
12000 Požarevac


Telefon: 012/521-652

Originalni obrasciIzvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim sertifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.Komentari

Privredni sud u Požarevcu

http://www.po.pr.sud.rs

Jovana Šerbanovića 4

+381 12 / 521-654

+381 12 / 521-652

eAnkete