Министарство здравља

Министарство здравља обавља послове државне управе који се односе на: систем здравствене заштите; систем обавезног здравственог осигурања, других облика здравственог осигурања и доприноса за здравствено осигурање; ближе уређивање права из здравственог осигурања; учествовање у припреми и спровођењу међународних споразума о обавезном социјалном осигурању; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; садржај здравствене заштите, очување и унапређење здравља грађана и праћење здравственог стања и здравствених потреба становништва; организацију здравствене заштите; стручно усавршавање и специјализацију здравствених радника; здравствену инспекцију; организацију надзора над стручним радом здравствене службе; обезбеђивање здравствене заштите из јавних прихода; здравствену заштиту странаца; евиденције у области здравства као и друге послове одређене законом.

Полагање стручног испита


Назив услуге

Полагање стручног испита

Орган задужен за спровођење

Министарствo здравља

Опис

Поступак за пријаву полагања стручног испита за

Докторе медицине
Докторе стоматологије
Струковне медицинске сестре
Здравствене сараднике
Дипломиране фармацеуте
Дипломиране фармацеуте медицинске биохемичаре

Референт за стручне испите – Ивана Попов Влаховић Тел: 064/8811-353

Наведени референт ради све набројане профиле, затим издаје План и програм за исте, преписе уверења и дистрибуира сва Уверења за средњу и вишу спрему. 

Пријаве за полагање стручног испита врше се до краја месеца, за полагање у следећем месецу. Документација се доставља или поштом (препоручено) на Писарницу Министарства здравља ако је странка из унутрашњости или се доноси лично на шалтер бр. 1 у приземљу, улица Немањина бр. 24-26 (главни улаз).

Испити се организују целе године изузев августа месеца.

Oд јунског рока 2015. кандидати се информишу о датуму и времену полагања стручног  испита на сајту Министарства здравља око 15. у месецу. Биће истакнути спискови кандидата.

Потребна документација:
1. Молба писана руком - читко или куцана. На молби је довољно да у једној реченици напишете месец када желите да полажете стручни испит, вашу адресу и број мобилног телефона.
2. Оверена фотокопија дипломе или уверења о завршеном факултету, са датумом дипломирања. Ако је кандидат завршио факултет у некој страној земљи, потребна је нострификација исте на неком од одговарајућих факултета.
3. Оригинал попуњена стажерска  књижица  са  датумима,  печатом  и  потписом одговорног лица тј. директора и ментора.Књижица се попуњава са правном службом тамо где се стажира.
4. Уплата на ж.р. Министарства   здравља  8.990.00 дин  за трошкове полагања стручног испита ж.р. 840-742325843-09 позив на број 97 (прва кућица) па 50-016, сврха: уплата за полагање стручног испита, прималац: Министарство здравља.
5. Уплата за административну таксу 200,00 дин, прималац: буџет Републике  број 840-742-221-843-57 позив на број  97 50-016
6. За даме, фотокопија извода из матичне књиге венчаних уколико су са другим презименом од оногa у дипломи.

Потребна литература: За све профиле литература се набавља у Српском лекарском друштву улица Џорџа Вашингтона  број 19.

Лекари купују стручну литературу и приручник за правни део у наведеној установи. Стоматолози, фармацеути, фарм.биохемичари и здравствени сарадници купују само правни део а за стручни део не постоји литература већ програм по коме су стажирали.

Стажерске књижице се купују на  институту за издавачку делатност у Улици Хајдук Вељков венац бр. 4, 3. спрат.

Стаж траје за све наведене профиле годину дана осим за лекаре који су завршили шестогодишње студије и за њих стаж траје 6 месеци и за струковне медицинске сестре траје такође 6 месеци.

Приликом издавања Плана и програма,или преписа уверења обавезно навести у молби колико трају студије и колика је дужина трајања стажа, адреса, број мобилног телефона и плаћена административна такса 590 дин. на буџет Републике  број 840-742-221-843-57 позив на број  97 50-016 .

За издавање преписа Уверења,и плана и програма писменим путем се обратити Писарници Министарства здравља уз плаћену таксу, тачну адресу и број мобилног телефона.

Стручни испит из других република се не признаје.

Стаж можете обавити и ван Републике Србије али уз попуњену стажерску књижицу која се купује на  институту за издавачку делатност у Улици Хајдук Вељков венац бр. 4, 3. спрат, а програм у њој важи за Републику Србију. 

Средња и виша спрема здравствених радника, стручни испит полажу у Градском заводу. Контакт 011/323-52-12.

Где и како

Пријава са потребном документацијом за полагање стручног испита предаје се у писарници Министарства здравља, ул. Немањина 22-26, Београд, на шалтеру број 1, приземље или препоручено поштом на наведену адресу, до петог у месецу.

Корисни линкови

Министарствo здравља

Оригинални обрасциКоментари

Министарство здравља

http://www.zdravlje.gov.rs

Немањина 22-26

+3813616256

+3812656548

еАнкете