Министарство здравља

Министарство здравља обавља послове државне управе који се односе на: систем здравствене заштите; систем обавезног здравственог осигурања, других облика здравственог осигурања и доприноса за здравствено осигурање; ближе уређивање права из здравственог осигурања; учествовање у припреми и спровођењу међународних споразума о обавезном социјалном осигурању; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; садржај здравствене заштите, очување и унапређење здравља грађана и праћење здравственог стања и здравствених потреба становништва; организацију здравствене заштите; стручно усавршавање и специјализацију здравствених радника; здравствену инспекцију; организацију надзора над стручним радом здравствене службе; обезбеђивање здравствене заштите из јавних прихода; здравствену заштиту странаца; евиденције у области здравства као и друге послове одређене законом.

Захтев за добијање дозволе за промет медицинских средстава на мало у специјализованим продавницама


Назив услуге

Захтев за добијање дозволе за промет медицинских средстава на мало у специјализованим продавницама

Орган задужен за спровођење

Министарствo здравља

Опис

Захтев за добијање дозволе за промет медицинских средстава на мало у специјализованим продавницама мора да садржи податак о класи и категорији медицинских средстава који ће се прометовати. Захтев (са приложеном документацијом) подноси се Министарству здравља – одсеку за инспекцију за лекове и медицинска средства – на писарници у Београду, ул. Немањина 22-26, или поштом. Обавезно оставити податак о контакт особи и броју телефона. Уз захтев се прилаже:

1.Доказ о извршеној уплати републичке административне таксе у износу од 24.410,00 динара на рачун број 840-742221843-57, модел 97, позив на број 50-016, сврха: уплата републичке административне таксе, прималац: буџет Републике Србије.
2.Извод из регистра привредних субјеката од Агенције за привредне регистре за правно или физичко лице (за физичко лице уколико га има) које подноси захтев, не старије од 15 дана од дана подношења захтева.
3.Доказ о правном основу коришћења простора за специјализовану продавницу ( уговор о закупу, доказ о власништву или други одговарајући доказ) оверен у суду.
4.Доказ да је простор специјализоване продавнице у објекту који је намењен за пословни простор.
5.Скица специјализоване продавнице оверена од стране овлашћеног лица и табела са уписаним површинама и наменом делова простора у складу са чланом 7. Правилника о условима за  промет на мало  медицинских средстава  у специјализованим продавницама („Сл.гласник РС“ број 10/2012) - у даљем тексту: Правилник.
6.Оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању, не старија од 6 месеци, (средња или висока стручна спрема зависно од класе и категорије медицинских средстава), за лице одговорно за промет на мало, одговарајуће сруке.
7.Доказ о радном искуству од најмање 3 године у струци, за лице одговорно за промет медицинских средстава на мало – фотокопија радне књижице.
8.Доказ о заснивању сталног радног односа за лице одговорно за промет на мало, са пуним радним временом на неодређено време – фотокопије уговора о раду и образаца од фонда за ПИО.

Специјализована продавница је дужна да истакне знак специјализоване продавнице у складу са чланом 6. Правилника о условима за промет на мало медицинских средстава у специјализованим продавницама („Сл. гласник РС“ бр. 10/2012).

Референца: Закон о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС“ број 30/2010).

Контакт телефон: 011/311 49 49.

Где и како

Захтев  (са  приложеном  документацијом)  подноси  се  Министарству  здравља  – одсеку за инспекцију за лекове и медицинска средства – на писарници у Београду, ул. Немањина 22-26, или поштом.

Контакт телефон: 011/311 49 49.

Корисни линкови

Министарствo здравља

Правни основ

Правилник о условима за промет на мало  медицинских средстава  у специјализованим продавницама („Сл.гласник РС“ број 10/2012)Коментари

Министарство здравља

http://www.zdravlje.gov.rs

Немањина 22-26

+3813616256

+3812656548

еАнкете