Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација обавља послове државне управе који се односе и на: област телекомуникација, односно електронских комуникација и поштанског саобраћаја; уређење и безбедност у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; инспекцијски надзор; утврђивање стратегије и политике развоја електронских комуникација и поштанског саобраћаја; организовање финансијске и техничке контроле; међународне послове у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; мере за подстицање истраживања и развоја у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; утврђивање предлога плана намене радио-фреквенцијских опсега и доношење плана расподеле радио фреквенција; одлучивање о условима за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција; утврђивање списка основних услуга електронских комуникација (универзални сервис) које треба да пруже оператори, као и друге послове одређене законом.

Регистрација сертификационих тела за издавање квалификованих електронских сертификата


Назив услуге

Регистрација сертификационих тела за издавање квалификованих електронских сертификата

Орган задужен за спровођење

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација

Опис

Министарство доноси решења о упису у Регистар, уколико је поднет уредан захтев са приложеном документацијом и уколико подносилац испуњава услове прописане Правилником о ближим условима за издавање квалификованих електронских сертификата;

Упис сертификационог тела у Књигу сертификационих тела за издавање квалификованих електронских сертификата и у Електронски регистар, Министарство врши на дан доношења решења о упису у Регистар.
Електронски регистар јавно је доступан на Интернет страни Министарства.

У Регистар сертификационих тела која издају квалификоване електронске сертификате у Републици Србији уписано је укупно 4 сертификациона тела.

У Евиденцију сертификационих тела уписано је укупно 7 сертификационих тела.

Где и како

На основу Правилника о Регистру сертификационих тела која издају квалификоване електронске сертификате у Републици Србији („Службени гласник РС" бр. 26/08) сертификациона тела подносе Захтев за упис у Регистар у писменом облику, непосредно или поштом, на Обрасцу 1. који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, може се поднети и електронским путем, тако што подносилац уноси податке у образац из члана 5. овог правилника, који се објављује на Интернет страни Министарства, а документација која се прилаже уз захтев доставља се у електронској форми на електронску адресу Министарства. Подносилац је дужан да, у року од пет дана од дана подношења захтева електронским путем, достави Министарству оригинал документације из става 1. овог члана. 

Подносилац уз захтев прилаже:

• извод из регистра привредних субјеката или другог регистра који се води у складу са законом;
• уверење да није покренут стечајни или ликвидациони поступак;
• биланс стања оверен од стране овлашћеног ревизора или извод из биланса стања, односно исказ о укупним приходима од вршења делатности за претходне три године и за период у текућој години до подношења захтева;
• уверење о бонитету издато од стране надлежног органа;
• документ о организацији, политици пословања и власничким односима;
• Интерна правила рада сертификационог тела припремљена у складу са Правилником о ближим условима за издавање квалификованих електронских сертификата ;
• допунске податке о стручној спреми, специјалности у струци, потребном искуству у струци и референцама за стално запослене;
• копију полисе осигурања од ризика и одговорности за могућу штету насталу вршењем услуга издавања електронских сертификата у складу са Правилником о ближим условима за издавање квалификованих електронских сертификата;
• потврду о уплаћеној административној такси, у складу са законом о административним таксама.

Према члану 9. Правилника, захтев за промену података уписаних у Регистар подноси се у писменом облику, уроку од осам дана од дана настанка промене, на Обрасцу 2. који је у прилогу Правилника.

Захтев из става 1. овог члана подноси се на начин утврђен овим Правилником за подношење захтева.Коментари

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

http://www.mtt.gov.rs

Немањина 22-26

011/ 311-34-32

011/ 311-46-50

еАнкете