Привредни суд у Краљеву

Привредни суд у Краљеву, основан је Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Сл. Гласник РС“, бр. 116/2008), који се примењује од 1. јануара 2010. године, за територију општина Александровац, Брус, Варварин, Врњачка Бања, Рашка, Сјеница, Трстеник, Тутин и Ћићевац и за градове Краљево, Крушевац и Нови Пазар, са судском јединицом у Крушевцу за територију општина Александровац, Брус, Варварин, Трстеник и Ћићевац и за град Крушевац и судском јединицом у Новом Пазару за територију општина Сјеница и Тутин и за град Нови Пазар, с тим што судска јединица у Новом Пазару није отпочела са радом, а у судској јединици у Крушевцу врши се само пријем поште и писмена. Регулатива надлежности садржана је у одредби чл. 25. Закона о уређењу судова (“Сл.гласник РС” бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011-др.закон и 78/2011-др.закон). У смислу ове регулативе, Привредни суд у Краљеву надлежан је да суди у првом степену: А) У споровима између домаћих и страних привредних друштава, предузећа, задруга и предузетника и њихових асоцијација (привредни субјекти), у споровима који настану између привредних субјеката и других правних лица у обављању делатности привредних субјеката, па и када је у наведеним споровима једна од странака физичко лице ако је са странком у односу материјалног супарничарства; Б) У споровима о ауторским и сродним правима и заштити и употреби проналазака, модела, узорака, жигова и ознака географског порекла кад настану између субјеката из тачке 1. овог става; у споровима поводом извршења и обезбеђења из надлежности привредних судова, а у споровима поводом одлука изабраних судова само кад су донете у споровима из тачке 1. овог става; В) У споровима који произлазе из примене Закона о привредним друштвима или примене других прописа о организацији и статусу привредних субјеката, као и у споровима о примени прописа о приватизацији; Г) У споровима о страним улагањима; о бродовима и ваздухопловима, пловидби на мору и унутрашњим водама и споровима у којима се примењују пловидбено и ваздухопловно право, изузев спорова о превозу путника; о заштити фирме; поводом уписа у судски регистар; поводом стечаја и ликвидације.

Услуге

Нема услуга

Легенда:
(е-услуга)еУслуга (има документ)Образац (правна лица)Привреда (грађани) Грађани (управа) Управа

Привредни суд у Краљеву

http://www.kv.pr.sud.rs

Цара Душана 41

+381 36 / 312-529

+381 36 / 312-519

еАнкете