Привредни суд у Ваљеву

Привредни судови Србије су првостепени судови који су надлежни за спорове који настану поводом привредног пословања и то: у споровима између домаћих и страних привредних друштава, предузећа и њихових асоцијација (привредних субјеката), у споровима који настану између привредних субјеката и других правних лица у обављању делатности па и када је, под одређеним условима, у наведеним споровима једна од странака физичко лице у споровима о ауторским и сродним правима и заштити интелектуалне својине; у споровима који произилазе из примене прописа о организацији и статусу привредних субјеката као и у споровима о примени прописа о приватизацији води поступак за упис предузећа, других правних лица и субјеката у судски регистар води поступак принудног поравнања и стечаја и поступак ликвидације одређује и спроводи извршење и обезбеђење на основу одлука привредних судова одлучује о признавању и извршавању страних судских и арбитражних одлука одлучује о привредним преступима, привременим мерама, правним последицама пресуде.

Услуге

Нема услуга

Легенда:
(е-услуга)еУслуга (има документ)Образац (правна лица)Привреда (грађани) Грађани (управа) Управа

Привредни суд у Ваљеву

http://www.va.pr.sud.rs

Карађорђева 48а

+381 14 / 222-144

+381 14 / 235-649

еАнкете