Управа за биомедицину

У Управи за биомедицину обављају се послови који обухватају: учествовање у припреми предлога прописа за спровођење закона у области биомедицине, односно прописа којима се уређује трансплантација органа, ћелија и ткива, лечење наплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења, као и трансфузије крви; координирање рада здравствених установа које су добиле дозволу за обављање трансплантације органа, односно ћелија и ткива, као и поступака биомедицински потпомогнутог оплођења и предлагање мера за унапређивање квалитета рада здравствених установа; обављање послова контроле квалитета рада, односно континуираног праћења квалитета рада у области трансплантације органа, односно ћелија и ткива, као и биомедицински потпомогнутог оплођења; обезбеђивање и координација дистрибуције и размене органа, односно ћелија и ткива између здравствених установа у земљи, као и са надлежним правним лицима, органима и организацијама у иностранству са којима се остварује сарадња; утврђивање и контролу испуњености услова за обављање послова у здравственим установама које обављају послове трансплантације органа, односно ћелија и ткива, као и биомедицински потпомогнутог оплођења у погледу простора, кадра и опреме; издавање дозволе за преинплантациону генетску дијагнозу, односно давање података детету зачетом поступком биомедицински потпомогнутог оплођења репродуктивним ћелијама донора; предлагање министру да изда, обнови, односно одузиме дозволу за обављање послова узимања, дистрибуције, пресађивања, утврђивања подударности, односно типизације ткива, односно трансплантације органа, ћелија и ткива, као и биомедицински потпомогнутог оплођења; вођење евиденције о размени органа, односно ћелија и ткива; вођење Јединственог регистра давалаца органа, односно ћелија и ткива, као и донора репродуктивних ћелија; вођење података о датим писменим и опозваним пристанцима донора и донираним репродуктивним ћелијама; вођење листи чекања по врстама органа, као и Републичке листе чекања за трансплантацију ћелија и ткива; учествовање у поступку промоције трансплантације органа, односно ћелија и ткива и предлагање министру програма за промоцију; обезбеђивање континуираног и непрекидног протока информација, као и њихову доступност овлашћеним здравственим радницима о подацима које воде; обезбеђивање, организивовање и одржавање јединственог информационог система за трансплантацију органа, односно ћелија и ткива, као и биомедицински потпомогнутог оплођења и додељивање овлашћеном здравственом раднику шифре за добијање одобрења за позивање на податке које води; вршење инспекцијског надзора над радом здравствених установа које обављају послове трансплантације органа, односно ћелија и ткива, као и биомедицински потпомогнутог оплођења; праћење научних достигнућа у области трансплантације органа, односно ћелија и ткива, као и биомедицински потпомогнутог оплођења и предлагање мере за примену у Републици Србији; учествовање у припреми водича добре праксе и стандардних оперативних процедура за обављање послова узимања, дистрибуције, пресађивања, утврђивања подударности, односно типизације ткива, односно трансплантације, као и стандардних и оперативних поступака из области трансфузиолошке делатности; учествовање у припреми водича добре праксе и стандардних оперативних процедура за обављање послова узимања, обраде, дистрибуције, и уношења репродуктивних ћелија, односно ембриона, као и поступака биомедицински потпомогнутог оплођења; подношење министру извештаја о раду у области трансплантације органа, односно ћелија и ткива, као и биомедицински потпомогнутог оплођења; вршење увида и контроле примене смерница Добре произвођачке праксе и Добре лабораторијске праксе; утврђивање и контрола испуњености услова за обављање трансфузиолошке делатности, односно одређених послова трансфузиолошке делатности у погледу кадра, простора и опреме; предлагање министру да изда, односно одузиме дозволу за обављање трансфузиолошке делатности, односно одређених послова трансфузиолошке делатности; праћење имплементације и одржавање система управљања квалитетом у трансфузиолошкој делатности; одређивање овлашћене лабораторије за проверу квалитета јединице крви и компоненте крви; предлагање министру да спроведе ванредне спољне провере квалитета стручног рада овлашћене трансфузиолошке установе, односно болничке банке крви; као и друге послове из делокруга Управе.

Услуге

Легенда:
(е-услуга)еУслуга (има документ)Образац (правна лица)Привреда (грађани) Грађани (управа) Управа

Управа за биомедицину

-

Владетина 1-3

011 333-4062

011 333-4062

еАнкете